Lidová architektura a sídla na Sedlecku

Lidová architektura a sídla na Sedlecku

Hornické muzeum Příbram
pořádá výstavu

ve Skanzenu Vysoký Chlumec

od 30.4. do 30.10. 2011

Lidová architektura a sídla na Sedlecku


Ounuz

Krajina kolem dvojměstí Sedlec-Prčice na rozhraní středních a jižních Čech má značně členitý ráz (střídání lesů, luk a pastvin, svahy s převýšením až 300m) a ve srovnání s oblastmi na západ blíže k Vltavě je pro ní příznačné například drsnější podnebí. Sedlecko si stále uchovává značně harmonickou podobu a jeho vysoce kulturní ráz je dán také dosud nenarušenými vazbami mezi krajinou a zástavbou.

Základ lidové architektury na Sedlecku představuje roubený dům patřící do okruhu domu Středočeské pahorkatiny a jihočeského domu. Pro obytná stavení jsou charakteristické zvýrazněné štíty s lomenicemi, a také například větší přesahy střech nad zápražím (s ohledem na drsnější podnebí zdejšího kraje). Z roubených hospodářských objektů jsou pro tuto oblast příznačné špýchary (zpravidla na zděné podezdívce a s pavláčkami v roubeném patře) a v minulosti také četný výskyt polygonálních stodol, z nichž se však dodnes dochovala pouze jedna ve Veletíně.

 
Jetřichovice
 
Monín

Lidové stavby z okolí Sedlce-Prčice jsou v hojné míře zachyceny na dobové kresebné dokumentaci. V této činnosti vyniká dílo zemědělského inženýra Jaroslava Spirhanzla Duriše, jehož 50. výročí úmrtí si v tomto roce připomínáme (*1887, +1960). Významné jsou jeho kresby více než stovky lidových staveb z oblasti Sedlecka, které uspořádal ve své publikaci Staré jihočeské chalupy, poprvé vydané v roce 1941.

 
Alenina Lhota dnes
 
Alenina Lhota

Významný český krajinář Václav Jansa (*1859, +1913), se natrvalo proslavil hlavně svými akvarely Prahy, například z oblasti dnes již zaniklého židovského ghetta. Vedle toho se zabýval také kresbou kulturních památek a krajiny v oblasti Táborska a Sedlecka. Z jeho obrazů vyniká například akvarel roubeného špýcharu usedlosti čp. 5 v Alenině Lhotě nebo pohledy na Sedleckou kotlinu.

Stanislav Kofroň (*1919) se dlouhodobě zabývá dokumentací lidové kultury na Sedlčansku a Sedlecku. Je autorem řady kreseb lidových staveb a sběratelem lidového textilu, písní, tanců a zvyků.

 
Vratkov
 
Sedlec

Autor výstavy: PhDr. Pavel Hynčica, Ph.D.
Foto a grafické zpracování: Roman Abušinov